Disclaimer

De teksten, afbeeldingen en programma’s die op deze site worden aangeboden, inclusief de televisieprogramma’s die je via onze site kunt bekijken (hierna ‘de Content’) is beschermd door het auteursrecht en mogelijk door andere rechten van intellectuele eigendom. Alle rechten op de Content berusten bij Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (Oefenen.nl) c.q. haar licentiegevers. Alle rechten op de content worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen van Content, waaronder het maken van een deeplink naar de betreffende Content, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Oefenen.nl.

Het is toegestaan een hyperlink op te nemen naar de op Oefenen.nl geplaatste content, mits de bron duidelijk wordt vermeld en geen sprake is van framing en het hyperlinken beperkt blijft tot een ondergeschikt gedeelte van de content van Oefenen.nl. Het is niet toegestaan de inhoud van Oefenen.nl op enigerlei wijze langs geautomatiseerde weg over te nemen. Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of anderszins openbaar maken van de inhoud van Oefenen.nl dient de gebruiker vooraf toestemming te vragen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, waaronder een door ons vast te stellen vergoeding. Het is verboden om de beveiliging van Oefenen.nl of onderdelen daarvan te omzeilen, onklaar te maken of anderszins te beïnvloeden of het gebruik daarvan door derden te belemmeren of te beperken.

 Voor afbeeldingen op deze site wordt hoofdzakelijk gebruikgemaakt van rechtenvrij beeldmateriaal van fotostockbureaus (Shutterstock.com) en incidenteel van andere internetbronnen. 

We spannen ons in het gebruik van al het materiaal goed met de rechthebbenden te regelen. Neem contact met ons op indien je vragen hebt over materiaal gebruikt in onze programma’s of indien je van mening bent dat Oefenen.nl je materiaal gebruikt heeft. 

Ondanks de grote zorgvuldigheid die Oefenen.nl toepast bij het samenstellen van de site kan zij niet garanderen dat de Content te allen tijde juist, volledig of up-to-date is. Evenmin kan Oefenen.nl garanderen dat de Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met enigerlei rechten van derden.

Licentievoorwaarden gebruik artikelen Leren in de educatie
De artikelen die via onze website kunnen worden gedownload, mogen kosteloos worden gebruikt met inachtneming van deze licentievoorwaarden. Door een artikel te downloaden gaat u met deze licentievoorwaarden akkoord. Wij kunnen deze licentievoorwaarden altijd wijzigen en de gewijzigde voorwaarden zijn voor u van toepassing vanaf het moment dat deze op deze plaats door ons zijn gepubliceerd.

Het is niet toegestaan de artikelen, of een deel of bewerking daarvan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te publiceren of, in welke vorm dan ook, aan het publiek ter beschikking te stellen. Dit geldt zowel voor online gebruik, op uw eigen website of op andere sites, als voor iedere andere vorm van verspreiding aan het publiek.

De artikelen zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. Dit betekent onder meer dat ze niet aan derden mogen worden verkocht en dat ze niet mogen worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals bijvoorbeeld als lesmateriaal voor cursussen of onderwijs. In geval van twijfel neemt u met ons contact op.

Bij iedere toegestane openbaarmaking van de artikelen dient de naam van de auteur en de naam en het logo van Oefenen.nl, zoals deze voorkomen in het oorspronkelijke bestand, duidelijk vermeld c.q. getoond te worden.

Wij kunnen een artikel indien daarvoor naar ons oordeel aanleiding bestaat altijd met onmiddellijke ingang terugtrekken door een mededeling op onze website en/of door een bericht aan u per e-mail (indien beschikbaar). In dat geval vervalt uw kosteloze gebruiksrecht zonder dat u daarvoor enige aanspraak op een vergoeding heeft en dient u ieder gebruik van het artikel direct te staken en gestaakt te houden.

Oefenen.nl en de auteur van het betreffende artikel zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onvolledigheden in het artikel en evenmin voor de tijdelijke of blijvende onmogelijkheid voor u om het artikel kosteloos te kunnen blijven gebruiken.

Op deze licentievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.