Publicaties

Wil je meer weten over de impact van ons oefenmateriaal? We doen geregeld onderzoek naar de effecten, we maken een quickscan of publiceren een artikel. Vaak ook samen met anderen. Bekijk hieronder onze publicaties.

Over Oefenen.nl

Naar een volwaardige (digitale) infrastructuur voor basisvaardigheden voor volwassenen

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Ockham IPS hebben een verkenning uitgevoerd om te komen tot een betere (digitale) infrastructuur voor het aanleren van basisvaardigheden voor volwassenen in Nederland. En hoe het bereik daarvan te vergroten onder beoogde deelnemers. Deze verkenning reflecteert op de maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan, wat er (meer) nodig is om deze uitdagingen op te pakken, maar vooral op concrete oplossingsrichtingen en acties die betrokken partijen in gezamenlijkheid kunnen oppakken.

Digitale tools in volwasseneneducatie: Uitkomsten onderzoek ‘YouDigIT’

Welke digitale tools helpen bij het verbeteren van basiskennis en vaardigheden bij laagopgeleide volwassenen? Deze vraag onderzochten we samen met andere partners uit het KA2 ErasmusPlus-project ‘YouDigIT’. In totaal werden tussen 2017 en 2019 28 digitale tools gepresenteerd. De opbrengsten zijn vastgelegd in de Inventory of digital tools and methods and survey results. 

Liedjeskast stimuleert leerlingen om meer met taal bezig te zijn

Oefenprogramma De Liedjeskast levert een belangrijke bijdrage aan de taalontwikkeling van leerlingen omdat ze ervaren een betere leesattitude te krijgen. Zo’n 55% van de leerlingen verbetert hun leesattitude, 50% van de leerlingen kan taal beter toepassen in de praktijk en circa 40% van de leerlingen wordt assertiever. Dat blijkt uit het Onderzoek De Liedjeskast naar het gebruik van dit oefenprogramma dat is uitgevoerd door prof. dr. Maurice de Greef, houder van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie aan de Vrije Universiteit Brussel.

Leren in de educatie
Lesgeven, begeleiden en faciliteren

Leren in de educatie is een reeks van artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden.

Quickscan: Mensen die een zetje kunnen gebruiken

3,6 miljoen mensen in Nederland zijn laagopgeleid. Wie zijn deze mensen die een zetje op het gebied van basiskennis en vaardigheden kunnen gebruiken? En hoe groot is elke deelgroep?

We leren altijd. 10 jaar ETV.nl

Deze jubileumpublicatie uit 2014 geeft zicht op het door ETV.nl afgelegde traject, bespreekt de randvoorwaarden en de resultaten van haar inspanningen en beschrijft hoe de portal Oefenen.nl een basisvoorziening is geworden voor zowel individuele leerders als organisaties die laagopgeleiden willen ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden.

Laagopgeleiden leren online basisvaardigheden

Ben Vaske: ‘Lower educated adults learn basic skills online’. In: I. van de Craats, J. Curvers and R. van Hout (eds.): Adult Literacy, second language and cognition. Nijmegen: CLS, 2015, p. 335-354.

ETV.nl-materialen in non-formele educatie

S. Smit, m.m.v. T. Bersee: ‘Om van gewone dingen meer te weten’. Een brede verkenning naar het gebruik en de waarde van ETV.nl-materialen in non-formele educatie voor volwassenen. Rotterdam: NextValue, september 2011.

Ondersteuning en certificering van
digitaal leren voor laagopgeleiden

M. de Greef, m.m.v. E. Bohnenn: Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden, Kader voor een digitale leer- en oefenomgeving. ’s-Hertogenbosch: Arteduc, april 2011.

Kwalitatief onderzoek Lees en Schrijf!
Taal op je werk

S. Smit, m.m.v. T. Bersee: ‘Ik wil nou eens een keer zelfstandiger worden!’ Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van laaggeletterden en docenten met het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk. Rotterdam: NextValue onderzoek en advies, september 2009.

Nederlands leren

Analyse leer- en toetsmateriaal voor volwassenen

E. Bohnenn in samenwerking met R. Thijssen: Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen, Update van het overzicht Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen 2012. In opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie, april 2015.

Over de rol van ETV.nl in
het Aanvalsplan Laaggeletterdheid

Opbrengsten in beeld, Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010. Samenstelling: P. Steehouder en M. Tijssen. ’s-Hertogenbosch: CINOP, augustus 2011.

Meer publicaties

Download hieronder het overzicht van alle publicaties en onderzoeken van Oefenen.nl.

Neem contact op

Heb je vragen over onze kennisbank? Neem dan contact op.

Ben Vaske
Creatief directeur
070 762 2 762
b.vaske@oefenen.nl