Het ministerie van VWS heeft op 10 november jl. in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal opdracht gegeven aan organisaties om in zeven projecten een nieuwe aanpak tegen lage taal-, reken- en digitale vaardigheden bij volwassenen te ontwikkelen.

NT1leren.nl
CINOP en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl starten een project dat zich richt op de ontwikkeling van een blended leren-methodiek voor laaggeletterden onder de naam Nt1leren.nl.
Alle uitvoerende organisaties leveren over anderhalf jaar een concreet product op dat gemeenten, taalaanbieders en andere organisaties die zich met laaggeletterdheid bezighouden, kunnen inzetten om de dagelijkse praktijk te verbeteren. In totaal is €1,5 miljoen gemoeid met de projecten.

Innovatieve impuls
Projectleiders van het project zijn Ina den Hollander (senior manager CINOP Advies) en Ben Vaske (directeur Oefenen.nl). Zij zijn enthousiast over de mogelijkheid om innovatie te kunnen toevoegen aan de bestaande aanpak tegen laaggeletterdheid. Met de inhoudelijke expertise van CINOP, de praktische/inhoudelijke ervaring van Oefenen.nl en de expertise van de leden van het projectteam kan een innovatie impuls gegeven worden aan de bestaande aanpak van laaggeletterdheid.

Experimenten Tel mee met Taal
Alle zeven innovatieve projecten maken onderdeel uit van de experimentenlijn van het actieprogramma Tel mee met Taal. Deze lijn richt zich op pilots om moeilijk bereikbare, grotendeels autochtone doelgroepen, zoals jongvolwassenen en ouderen, beter te bedienen en legt verbindingen tussen taal en andere onderwerpen waar gebrekkige taalvaardigheid een rol speelt, zoals digitale vaardigheden. Wat er innovatief is aan de aanpak verschilt per project. Dit kan te maken hebben met het beter in kaart brengen van vindplaatsen van laagtaalvaardige mensen, het beter laten aansluiten van praktische hulpmiddelen op de lokale praktijk of het inzetten van nieuwe leermethoden voor volwasseneneducatie.

Innovatie gericht op de lokale praktijk
CINOP gaat nog twee projecten uitvoeren binnen de experimentenlijn, gericht op het vergroten van digitale vaardigheden bij laagtaalvaardige ouderen en een praktische toolkit voor gemeenten om laaggeletterden met Nederlands als moedertaal beter te bereiken en te interesseren voor taalscholing.

Tel mee met Taal 
Met het actieprogramma Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van lage taal, reken- en digitale vaardigheden en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW en VWS en loopt tot eind 2018.

Partijen verbinden
Dat gebeurt met een groeiend aantal organisaties en netwerken die vanuit hun deskundigheid en mogelijkheden willen bijdragen aan de doelstellingen van het programma. Een belangrijke doelstelling van Tel mee met Taal is dat partijen die zich al inzetten of zich willen gaan inzetten tegen laaggeletterdheid zich blijvend met elkaar verbinden om laaggeletterdheid in hun regio samen aan te pakken en te voorkomen. Het actieprogramma van de rijksoverheid ondersteunt de bestaande lokale aanpak en is een impuls voor gemeenten, lokale partners, en andere maatschappelijke organisaties om de lokale samenwerking gericht op de taalontwikkeling van kinderen en gericht op de aanpak van laaggeletterdheid onder volwassenen te verstevigen.

Zie www.telmeemettaal.nl.